123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Licensing rules

Oprogramowanie do­stęp­ne w na­szym serwisie nie jest sprze­da­wa­ne, a li­cen­cjo­no­wa­ne. Ozna­cza to, że ku­pu­jesz (lub otrzy­mu­jesz bez­płat­nie – w przy­pad­ku wer­sji de­mon­stra­cyj­nych lub ogra­ni­czo­nych cza­so­wo) wy­łą­cznie li­cen­cję na pra­wo do ko­rzy­sta­nia z pro­gra­mu.

Pro­du­cent pro­gra­mów ofe­ru­je dwa ro­dza­je li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie pro­gra­mów ofe­ro­wa­nych na tej stro­nie. Po­ni­żej oma­wia­my te li­cen­cje oraz po­da­je­my wzor­ce umów li­cen­cyj­nych dla każ­de­go z ty­pów li­cen­cji wraz z obja­śnie­nia­mi.

1. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

Standardowa li­cen­cja udzie­lo­na jest na jedną domenę. Je­śli je­steś de­we­lo­pe­rem i chciał­byś wy­ko­rzy­stać pro­gram w kil­ku do­me­nach, na­pisz do nas list w ce­lu usta­le­nia ce­ny li­cen­cji wielo­do­me­no­wej.

Licencja jest typu wild­card, tzn., że pro­gra­my bę­dą pra­co­wa­ły za­rów­no na przy­pi­sa­nej do pro­gra­mu do­me­nie głów­nej jak i na sub­do­me­nach. Pro­gram mo­że być prze­no­szo­ny z do­me­ny na in­ną do­me­nę pod wa­run­kiem prze­strze­ga­nia li­czby je­dno­cześ­nie za­in­sta­lo­wa­nych kopii zgo­dnej z li­czbą wy­szcze­gól­nio­ną w umo­wie li­cen­cyj­nej.

Instala­cja pro­gra­mu po­le­ga je­dy­nie na je­go roz­pa­ko­wa­niu do wska­za­ne­go ka­ta­lo­gu. Nie są in­sta­lo­wa­ne żad­ne pli­ki sy­ste­mo­we. Nie są zmie­nia­ne żad­ne pli­ki na kom­pu­te­rze, na któ­rym pro­gram roz­pa­ko­wu­je­my. Pro­gram roz­pa­ko­wu­ją­cy pod­czas roz­pa­ko­wy­wa­nia pro­gra­mu łą­czy się po­przez In­ter­net z na­szym ser­we­rem w ce­lu uwie­rzy­tel­nie­nia li­cen­cji. Ope­ra­cja ta jest wy­ko­ny­wa­na je­dno­krot­nie i pod­czas tej ope­ra­cji przy­pi­szesz do­me­ny do pro­gra­mu.

Po roz­pa­ko­wa­niu pro­gra­mu i wy­ko­na­niu uwie­rzy­tel­nie­nia, jak to opi­sa­no wy­żej, w tym sa­mym ka­ta­lo­gu, w któ­rym znaj­dą się wy­pa­ko­wa­ne pli­ki zo­sta­nie utwo­rzo­ny klucz ak­ty­wa­cyj­ny pro­gra­mu (sta­no­wią­cy nie­wiel­kich roz­mia­rów plik o na­zwie NAZWA_PROGRAMU_licence.dat). Za po­mo­cą te­go pli­ku moż­na w przy­szło­ści uwie­rzy­tel­nić li­cen­cję bez ko­nie­czno­ści łą­cze­nia się z na­szym ser­we­rem.

Po­nie­waż nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać po­pra­wnej pra­cy na­sze­go ser­we­ra na czas nie­okre­ślo­ny, prze­ka­zu­je­my użyt­ko­wni­ko­wi wspo­mnia­ny wy­żej klucz ak­ty­wa­cyj­ny. Je­śli użyt­ko­wnik zgu­bi ten klucz, to nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać je­go od­two­rze­nia w nie­zna­nej nam przy­szło­ści. Dla­te­go waż­ne jest, aby użyt­ko­wnik za­dbał o za­bez­pie­cze­nie za­rów­no klu­cza ak­ty­wa­cyj­ne­go, jak i sa­me­go pli­ku in­sta­la­cyj­ne­go.

Mi­mo, że li­cen­cja jest bez­ter­mi­no­wa nie mo­że­my rów­nież za­gwa­ran­to­wać, że pro­gram bę­dzie pra­co­wał pod kon­tro­lą przy­szłych prze­glą­da­rek in­ter­ne­to­wych i na przy­szłych kom­pu­te­rach.

Sprawdź tę li­cen­cję w sklepie.

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu (tu nazwa programu) o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu (tu na­zwa pro­gra­mu) v. (tu nu­mer wer­sji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Dal­sze użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu, klu­cza ak­ty­wa­cyj­ne­go oraz nu­me­ru li­cen­cji in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)bez­płat­ne­go po­pra­wia­nia błę­dów wska­za­nych przez ku­pu­ją­ce­go przez okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy li­cen­cyj­nej, je­dnak nie dłu­żej niż okres je­dne­go ro­ku od dnia za­ku­pu. Za błę­dy uwa­ża się ta­kie dzia­ła­nie pro­gra­mu, któ­re jest nie­zgo­dne z opi­sem za­war­tym w pli­kach po­mo­cy do pro­gra­mu oraz każ­de dzia­ła­nie pro­gra­mu pro­wa­dzą­ce do nie­kon­tro­lo­wa­ne­go za­trzy­ma­nia pra­cy pro­gra­mu.
   In­ne po­praw­ki, udos­ko­na­le­nia lub wpro­wa­dze­nie no­wych fun­kcji, a w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nie pro­gra­mu do pra­cy pod kon­tro­lą przy­szłych prze­glą­da­rek, pro­du­cent wy­ko­na nie­od­płat­nie lub od­płat­nie w za­leż­no­ści od stop­nia zło­żo­no­ści wpro­wa­dzo­nych zmian.

 2. Pro­du­cent ani sprze­daw­ca nie od­po­wia­da­ją za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 3. Za­ku­pio­na ko­pia pro­gra­mu mo­że ob­słu­gi­wać (tu wy­szcze­gól­nio­na li­czba) do­men in­ter­ne­to­wych.

 4. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 5. Fak­tu­ra za­ku­pu jest je­dy­nym do­wo­dem le­gal­ne­go po­sia­da­nia i użyt­ko­wa­nia ko­pii pakietu, o któ­rym mo­wa.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

2. Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną

Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny. W tym wa­rian­cie li­cen­cja ge­ne­ro­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie przez pro­gram in­sta­la­cyj­ny. Nie jest wy­ma­ga­ne po­łą­cze­nie z na­szym ser­we­rem za­rów­no pod­czas in­sta­la­cji, jak i póź­niej pod­czas pra­cy pro­gra­mu.

Wer­sja de­mon­stra­cyj­na ma pe­wne ogra­ni­cze­nia fun­kcjo­nal­no­ści. Kon­kret­ne ogra­ni­cze­nia za­le­żą od kon­kret­nej wer­sji ak­tual­nie do­stęp­nej na ser­we­rze i są opi­sa­ne w do­ku­men­ta­cji (lub in­sta­la­to­rze) wer­sji de­mon­stra­cyj­nej.
Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu (tu nazwa programu)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu (tu nazwa programu) v. (tu numer wersji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Dal­sze użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  2. b)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 2. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 3. Wer­sja de­mon­stra­cyj­na pro­gra­mu mo­że być użyt­ko­wa­na na do­wol­nej li­czbie domen, jednak pro­gram nie bę­dzie w peł­ni fun­kcjo­nal­ny.

 4. Ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej po­le­ga­ją mię­dzy in­ny­mi na:
  1. a)ograniczeniu isto­tnych dla da­ne­go pro­gra­mu fun­kcjo­nal­no­ści,
  2. d)in­nych ogra­ni­cze­niach wpro­wa­dza­nych w za­leż­no­ści od kon­kret­nej wer­sji pro­gra­mu.

 5. Kopia de­mon­stra­cyj­na pro­gra­mu nie mo­że być użyt­ko­wa­na w ce­lach ko­mer­cyj­nych.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
3N STOCK PHOTOS logo
Kombi PDF Tools logo
K3D logo
Logo 3N Games