123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U
PLANSZA
Zdjęcie:
Kształt:
Liczba elementów w po­zio­mie i pionie:
X
Wielkość:
Położenie puzzli po rozrzucenie:
Podgląd:
Tło (zmiana spowoduje przeładowanie strony):
Zacznij od początku:
Początek

OBSŁUGA
Zakres automatycz­ne­go chwytania puzzli:
Obroty:
Obsługa obrotów:
Czas reakcji na podwójne kliknięcie:
EFEKTY WIZUALNE
Ramka wokół aktywnego puzzla:
Animacja początkowa:
Sposób animacji:
Efekt łączenia puzzli:
STAN GRY
Zapamiętaj stan gry:
Zapisz grę

Odtwórz stan gry:
Otwórz grę

Usuń cookies związane
z grą (przywróci usta-
wienia domyślne):
Usuń cookies
Logo 3N Games

Logo 3N Games

^