123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Puzzle

Puz­zle (z ang. puz­zle – za­gad­ka, ła­mi­głów­ka), to za­ba­wa, któ­ra li­czy so­bie już oko­ło 250 lat. Po­dob­no na po­cząt­ku puz­zle mia­ły kształt państw wy­ci­na­nych z ma­py w ce­lu nau­ki geo­gra­fii. Mi­mo swo­je­go wie­ku, wciąż je­dnak puz­zle cie­szą się nie­słab­ną­cym za­in­te­re­so­wa­niem. Uczą spo­strze­gaw­czo­ści, ćwi­czą pa­mięć, za­bi­ja­ją nu­dę.

Oczy­wi­ście nic nie za­stą­pi wie­czo­rów spę­dzo­nych w gro­nie blis­kich na ukła­da­niu puz­zli, ale zaw­sze moż­na mieć choć­by na­miast­kę tej przy­jem­no­ści w kom­pu­te­rze, czy tab­le­cie, np. pod­czas dłu­giej po­dró­ży, czy ocze­ki­wa­nia w po­cze­kal­ni.

Spój­rzmy też na ten noś­nik roz­ryw­ki z mar­ke­tin­go­we­go pun­ktu wi­dze­nia. Czy nie jest tak, że kie­dy ktoś ukła­da puz­zle – to po­zna­je dość dok­ła­dnie przed­mio­ty znaj­du­ją­ce się na zdję­ciu? A czy ich nie za­pa­mię­tu­je? Czy je­śli zdję­cie bę­dzie przed­sta­wia­ło np. no­wy mo­del sa­mo­cho­du, to czy po uło­że­niu nie bę­dzie­my mie­li go w pa­mię­ci? Myś­lę, że tak i dla­te­go je­śli chcesz za­trzy­mać swo­je­go kli­en­ta dłu­żej na swo­jej stro­nie – to mo­że za­miast wys­ka­ku­ją­ce­go okien­ka z in­for­ma­cją „zo­stań je­szcze chwi­lę!” za­pro­po­nuj mu właś­nie chwi­lę za­ba­wy ze zdję­ciem Two­je­go pro­duk­tu.

Prze­cho­dząc do spraw tech­nicz­nych, po­wiem Ci, że na­sza gra jest na­pi­sa­na w tech­no­lo­gii HTML i JS, co ozna­cza, że nie ko­rzy­sta z ża­dnych do­dat­ko­wych wty­czek, nie po­trze­bu­je też do pra­cy ża­dnych do­dat­ko­wych bib­lio­tek. Mo­że pra­co­wać we wszyst­kich wy­stę­pu­ją­cych obec­nie na ryn­ku przeg­lą­dar­kach.

Jest re­spon­sy­wna i ob­słu­gu­je urzą­dze­nia do­ty­ko­we. Pod­łą­cze­nie jej do Two­jej stro­ny, to kil­ka mi­nut pra­cy :-) i praw­do­po­dob­nie (z nie­wiel­ką na­szą po­mo­cą, na któ­rą zaw­sze mo­żesz li­czyć) je­steś w sta­nie zro­bić to sam. A je­śli nie – to z ca­łą pe­wno­ścią zro­bi to Twój web­ma­ster.

Je­dy­ne co mu­sisz zro­bić – to pod­jąć de­cyz­ję :-). A po­tem ku­pu­jesz u nas li­cen­cję i za kil­ka go­dzin kli­en­ci odwie­dza­ją­cy Two­ją stro­nę bę­dą ukła­da­li puz­zle ze zdję­cia­mi Two­ich pro­duk­tów.

A gdy­byś je­dnak miał wąt­pli­wo­ści, to za­pra­sza­my do po­bra­nia wer­sji te­sto­wej i spró­bo­wa­nia jak to dzia­ła, choć zaw­sze mo­żesz po­ba­wić się na na­szej stro­nie.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games