123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Taquin

Ła­mi­głów­ka o naz­wie Ta­quin (z franc. – prze­kor­ny, do­ku­czli­wy) zo­sta­ła stwo­rzo­na oko­ło ro­ku 1870. W 1879 ro­ku Tan­quin zo­stał opi­sa­ny w Ame­ri­can Jour­nal of Mathe­ma­tics Pu­re i Ap­plied. W ro­ku 1879 zo­stał opa­ten­to­wa­ny przez Sa­ma Loy­da (zna­ne­go w tam­tych cza­sach ame­ry­kań­skie­go twór­cę gier i za­baw lo­gicz­nych). W krót­kim cza­sie za­ba­wa pod­bi­ła za­ró­wno kon­ty­nent ame­ry­kań­ski, jak i eu­ro­pej­ski i jest dzi­siaj uwa­ża­na za pier­wow­zór Kost­ki Ru­bi­ka.

Kla­sycz­ny Ta­quin skła­dał się z szes­na­stu pól po­nu­me­ro­wa­nych od 1 do 16 uło­żo­nych po­czy­na­jąc od le­we­go gór­ne­go na­roż­ni­ka. Po­le 16 by­ło usu­nię­te. Z cza­sem cyf­ry za­stę­po­wa­no li­te­ra­mi bądź ob­raz­ka­mi, a li­czba ich się zmie­nia­ła. Ró­wnież po­le pu­ste mo­że być w do­wol­nym miej­scu.

Za­da­nie po­le­ga na do­pro­wa­dze­niu do sta­nu po­cząt­ko­we­go z do­wol­ne­go (lo­so­we­go) sta­nu za­sta­ne­go.

Grą za­jmo­wa­no się na pła­szczyź­nie ma­te­ma­tycz­nej i po pier­wsze udo­wo­dnio­no, że nie każ­de po­ło­że­nie po­cząt­ko­we jest moż­li­we do roz­wią­za­nia. Po dru­gie – wy­li­czo­no, że dla szes­na­stu pól moż­li­wych do roz­wią­za­nia ukła­dów po­cząt­ko­wych jest 10 461 394 944 000.

Wła­ści­wość tę (że nie wszyst­kie uło­że­nia po­cząt­ko­we da się roz­wią­zać) Loyd wy­ko­rzy­stał w ten spo­sób, że usta­no­wił na­gro­dę w wy­so­ko­ści 1000$ dla te­go kto roz­wią­że za­pro­po­no­wa­ny przez nie­go układ, któ­ry był ukła­dem nie­roz­wią­zy­wal­nym.

Cóż mo­gę do­dać wię­cej – nasz pro­gram umoż­li­wia grę za­ró­wno w wa­rian­cie kla­sycz­nym, jak i no­wo­cześ­niej­szym (z wy­ko­rzy­sta­niem ob­ra­zów i zmien­nej li­czby ele­men­tów) i za­pe­wnia ta­ki me­cha­nizm lo­so­wa­nia, któ­ry za­pe­wnia, że układ za­pro­po­no­wa­ny do gry jest na pe­wno roz­wią­zy­wal­ny ;-).

Oczy­wi­ście, wszyst­ko co na­pi­sa­łem o mar­ke­tin­gu opi­su­jąc grę Puz­zle jest tu jak naj­bar­dziej ak­tual­ne. Ró­wnież za­ło­że­nia tech­nicz­ne (HTML5 i Ja­vaS­cript) po­zo­sta­ją nie zmie­nio­ne wzglę­dem Puz­zli. In­ter­fej­sy pro­gra­mo­we obu gier są bar­dzo zbli­żo­ne, więc je­śli za­im­ple­men­tu­jesz na swo­jej stro­nie je­dną z nich, to aby uru­cho­mić dru­gą wy­star­czy do­ku­pić u nas li­cen­cję i do­ko­nać nie­wiel­kich mo­dy­fi­ka­cji w ko­dzie stro­ny.

Wer­sję te­sto­wą po­bie­rzesz z tej stro­ny, a na na­szej stro­nie za­grasz kli­ka­jąc ten od­noś­nik.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games