123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

^

Gry na Two­ją stro­nę

Gry, re­bu­sy i za­ba­wy lo­gicz­ne to­wa­rzy­szą czło­wie­ko­wi od zaw­sze. W świe­cie tech­no­lo­gii nie spo­sób od nich uciec. Je­śli do­dat­ko­wo mo­żesz i chcesz wy­ko­rzy­stać je w mar­ke­tin­gu, to tra­fi­łeś pod dob­ry ad­res.


Głó­wne ce­chy na­szych pro­gra­mów:

 • Atrak­cyj­ne, przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę, dob­rze za­pro­jek­to­wa­ne i za­pro­gra­mo­wa­ne.
 • Opar­te o tech­no­lo­gię HTML5 i JS (bez wy­ko­rzy­sta­nia Flash-a).
 • Wbu­do­wa­na (ale op­cjo­nal­na) ob­słu­ga cookies. Mo­żesz za­pa­mię­tać stan gry i kon­ty­nu­ow­ać ją po ja­kimś cza­sie.
 • Re­spon­sy­wność i ob­słu­ga urzą­dzeń do­ty­ko­wych.
 • Możliwość wy­ko­rzy­sta­nia gry jako ele­men­tu we­ry­fi­ku­ją­ce­go pra­wo do po­bra­nia np. ja­kichś da­nych.
 • Łat­wa in­sta­la­cja i kon­fi­gu­ro­wa­nie.
 • Pełna doku­men­ta­cja w ję­zy­ku pol­skim.
 • Po­moc tech­nicz­na w za­in­sta­lo­wa­niu.


Za­war­tość pa­kie­tu:

W za­leż­no­ści od za­mó­wie­nia mo­żesz na­być je­dną lub kil­ka gier w pa­kie­cie, ale zaw­sze otrzy­masz:
 • Pro­gram pra­cu­ją­cy w śro­do­wis­ku Win­dows, któ­ry po uru­cho­mie­niu utwo­rzy ka­ta­log, w któ­rym znaj­dziesz wszyst­kie pli­ki po­trzeb­ne do in­sta­la­cji gry na ser­we­rze.
 • Przy­kła­dy z ko­men­ta­rza­mi, któ­re ilu­stru­ją spo­sób pod­łą­cze­nia gry do stro­ny in­ter­ne­to­wej.


Do­stęp­ne wer­sje:

Pro­gra­my do­stęp­ne są w dwóch wer­sjach:


Dla ko­go?

 • Je­śli pro­wa­dzisz blog, wi­try­nę, ser­wis o te­ma­ty­ce roz­ryw­ko­wej lub na te­mat gier, to mu­sisz to mieć :-).
 • Je­śli sprze­da­jesz fi­zycz­ne od­po­wie­dni­ki na­szych gier (np. fi­zycz­ne puz­zle), to mo­żesz za­de­mon­stro­wać swo­je pro­duk­ty w na­ma­cal­ny spo­sób.
 • Je­śli sprze­da­jesz pro­duk­ty, któ­re dob­rze pre­zen­tu­ją się na du­żych zdję­ciach, to mo­żesz za­pro­sić swo­ich po­ten­cjal­nych kli­en­tów do chwi­li za­ba­wy po­zwa­la­jąc im za­grać wy­ko­rzy­stu­jąc do gry zdję­cia Two­ich pro­duk­tów.
 • Je­śli two­rzysz stro­ny in­ter­ne­to­we, to mo­żesz wzbo­ga­cić swo­ją ofer­tę ofe­ru­jąc swo­im kli­en­tom pro­po­no­wa­ne przez nas roz­wią­za­nia.


Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
3N STOCK PHOTOS logo
Kombi PDF Tools logo
K3D logo
Logo 3N Games
W