123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

^

Gry na Two­ją stro­nę

Gry, re­bu­sy i za­ba­wy lo­gicz­ne to­wa­rzy­szą czło­wie­ko­wi od zaw­sze. W świe­cie tech­no­lo­gii nie spo­sób od nich uciec. Je­śli do­dat­ko­wo mo­żesz i chcesz wy­ko­rzy­stać je w mar­ke­tin­gu, to tra­fi­łeś pod dob­ry ad­res.


Głó­wne ce­chy na­szych pro­gra­mów:

 • Atrak­cyj­ne, przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę, dob­rze za­pro­jek­to­wa­ne i za­pro­gra­mo­wa­ne.
 • Opar­te o tech­no­lo­gię HTML5 i JS (bez wy­ko­rzy­sta­nia Flash-a).
 • Wbu­do­wa­na (ale op­cjo­nal­na) ob­słu­ga cookies. Mo­żesz za­pa­mię­tać stan gry i kon­ty­nu­ow­ać ją po ja­kimś cza­sie.
 • Re­spon­sy­wność i ob­słu­ga urzą­dzeń do­ty­ko­wych.
 • Możliwość wy­ko­rzy­sta­nia gry jako ele­men­tu we­ry­fi­ku­ją­ce­go pra­wo do po­bra­nia np. ja­kichś da­nych.
 • Łat­wa in­sta­la­cja i kon­fi­gu­ro­wa­nie.
 • Pełna doku­men­ta­cja w ję­zy­ku pol­skim.
 • Po­moc tech­nicz­na w za­in­sta­lo­wa­niu.


Za­war­tość pa­kie­tu:

W za­leż­no­ści od za­mó­wie­nia mo­żesz na­być je­dną lub kil­ka gier w pa­kie­cie, ale zaw­sze otrzy­masz:
 • Pro­gram pra­cu­ją­cy w śro­do­wis­ku Win­dows, któ­ry po uru­cho­mie­niu utwo­rzy ka­ta­log, w któ­rym znaj­dziesz wszyst­kie pli­ki po­trzeb­ne do in­sta­la­cji gry na ser­we­rze.
 • Przy­kła­dy z ko­men­ta­rza­mi, któ­re ilu­stru­ją spo­sób pod­łą­cze­nia gry do stro­ny in­ter­ne­to­wej.


Do­stęp­ne wer­sje:

Pro­gra­my do­stęp­ne są w dwóch wer­sjach:


Dla ko­go?

 • Je­śli pro­wa­dzisz blog, wi­try­nę, ser­wis o te­ma­ty­ce roz­ryw­ko­wej lub na te­mat gier, to mu­sisz to mieć :-).
 • Je­śli sprze­da­jesz fi­zycz­ne od­po­wie­dni­ki na­szych gier (np. fi­zycz­ne puz­zle), to mo­żesz za­de­mon­stro­wać swo­je pro­duk­ty w na­ma­cal­ny spo­sób.
 • Je­śli sprze­da­jesz pro­duk­ty, któ­re dob­rze pre­zen­tu­ją się na du­żych zdję­ciach, to mo­żesz za­pro­sić swo­ich po­ten­cjal­nych kli­en­tów do chwi­li za­ba­wy po­zwa­la­jąc im za­grać wy­ko­rzy­stu­jąc do gry zdję­cia Two­ich pro­duk­tów.
 • Je­śli two­rzysz stro­ny in­ter­ne­to­we, to mo­żesz wzbo­ga­cić swo­ją ofer­tę ofe­ru­jąc swo­im kli­en­tom pro­po­no­wa­ne przez nas roz­wią­za­nia.


Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W