123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Przykłady

Z ka­żdą na­szą grą otrzy­masz kil­ka przy­kła­dów ilu­stru­ją­cych spo­sób ich pod­łą­cze­nia do stro­ny in­ter­ne­to­wej. Przy­kła­dy te zo­sta­ły mak­sy­mal­nie upro­szczo­ne pod wzglę­dem gra­ficz­nym, abyś mógł łat­wo prze­a­na­li­zo­wać ich kod źród­ło­wy i aby zbę­dne ele­men­ty nie za­ciem­nia­ły wła­ści­we­go ko­du.

Przy­kła­dy zo­sta­ły przy­go­to­wa­ne tak, że­byś mógł je prze­te­sto­wać na kom­pu­te­rze lo­kal­nym. Na­wet wer­sje de­mon­stra­cyj­ne na kom­pu­te­rze lo­kal­nym nie bę­dą mia­ły ża­dnych ogra­ni­czeń.

Mu­si­my je­dnak zwró­cić tu uwa­gę na kilka ważnych szcze­gó­łów. Otóż je­śli uru­cho­misz przy­kła­dy na lo­kal­nym ser­we­rze, to mo­żesz do gier pod­łą­czyć swo­je ob­ra­zy ze swo­je­go dys­ku twar­de­go. Je­dnak je­śli nie masz lo­kal­ne­go ser­we­ra i uru­cho­misz przy­kła­dy wprost w przeg­lą­dar­ce (w pas­ku ad­re­su przeg­lą­dar­ki ad­res bę­dzie roz­po­czy­nał się od fi­le://, to no­wo­czes­ne przeg­lą­dar­ki nie po­zwo­lą Ci wy­świet­lać ob­ra­zów z Two­je­go dys­ku twar­de­go.

Dzie­je się tak za spra­wą tzw. Sa­me-ori­gin po­li­cy (w wol­nym tłu­ma­cze­niu za­sa­dy te­go sa­me­go źród­ła), któ­ra to za­sa­da po­zwa­la łą­czyć ze so­bą ogól­nie mó­wiąc za­so­by (czy­li skryp­ty, zdję­cia itp.) tyl­ko po­cho­dzą­ce z te­go sa­me­go źród­ła.

Dla przeg­lą­dar­ki zdję­cia są uzna­wa­ne ja­ko nie po­cho­dzą­ce z te­go sa­me­go źród­ła, co nasz pro­gram (co oczy­wi­ście jest praw­dą :-) ). W tej sy­tua­cji nasz pro­gram (skrypt) nie mo­że ope­ro­wać na Two­ich zdję­ciach.

Aby ten prob­lem roz­wią­zać, przeg­lą­dar­ka ofe­ru­je spe­cjal­ne roz­wią­za­nie (o naz­wie CORS), któ­re po­le­ga na tym, że skrypt mo­że zwró­cić się do ser­we­ra np. po zdję­cia i je­śli ser­wer od­po­wie z od­po­wie­dnim na­głów­kiem, to przeg­lą­dar­ka po­zwo­li na ope­ro­wa­nie ta­ki­mi zdję­cia­mi.

W związ­ku z tym, aby umoż­li­wić Ci te­sto­wa­nie pro­gra­mu bez po­trze­by in­sta­lo­wa­nia ser­we­ra lo­kal­ne­go, za­mie­ści­liś­my na na­szym ser­we­rze kil­ka zdjęć, któ­re ser­wer udo­stęp­nia Ci właś­nie z tym spe­cjal­nym na­głów­kiem. Zdję­cia te wy­świet­la­my ni­żej wraz z ad­re­sa­mi do ich po­bra­nia.

Ponadto, jeże­li pra­cu­jesz z pro­to­ko­łem file://, to nie­któ­re prze­glą­dar­ki nie bę­dą za­pi­sy­wa­ły pli­ków cookies.

Oczy­wi­ście opi­sa­ny wy­żej prob­lemy nie wy­stę­pu­ją, je­śli na kom­pu­te­rze masz za­in­sta­lo­wa­ny lo­kal­ny ser­wer. Wte­dy na­sze pro­gra­mu mo­żesz uru­cha­miać po­da­jąc ad­res https://lo­cal­host/ka­ta­log-pro­gra­mu/naz­wa-pliku.htm.

I w tej sy­tua­cji mo­żesz wy­świet­lać do­wol­ne pli­ki ze swo­je­go kom­pu­te­ra (ści­śle rzecz bio­rąc nie do­wol­ne, ale umie­szczo­ne w ob­rę­bie Two­je­go lo­kal­ne­go ser­we­ra), a pli­ki coo­kies bę­dą ob­słu­gi­wa­ne pra­wi­dło­wo.

Poniż­sza li­sta za­wie­ra wy­kaz przy­kła­dów do­star­cza­nych z na­szy­mi gra­mi:
  1. Puzzle
  2. Taquin

Wy­kaz zdjęć, któ­re mo­gą być wy­ko­rzy­sta­ne do te­sto­wa­nia na­szych pro­gra­mów:

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=1BE2_0200.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=1BBE_0100.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=1CA5_0110.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=1BB1_0154.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=1BBX_0100.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=0055_0750.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=1BBW_0210.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=1BC1_0120.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=1BG9_1410.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=1BBA_0910.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=6028_0102.jpg

adres zdjęcia:
https://3n.com.pl/games/​examples/​images/​get_picture.php?name=3003_0250.jpg

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games