123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie do­stęp­ne w na­szym serwisie nie jest sprze­da­wa­ne, a li­cen­cjo­no­wa­ne. Ozna­cza to, że ku­pu­jesz (lub otrzy­mu­jesz bez­płat­nie – w przy­pad­ku wer­sji de­mon­stra­cyj­nych lub ogra­ni­czo­nych cza­so­wo) wy­łą­cznie li­cen­cję na pra­wo do ko­rzy­sta­nia z pro­gra­mu.

Pro­du­cent pro­gra­mów ofe­ru­je dwa ro­dza­je li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie pro­gra­mów ofe­ro­wa­nych na tej stro­nie. Po­ni­żej oma­wia­my te li­cen­cje oraz po­da­je­my wzor­ce umów li­cen­cyj­nych dla każ­de­go z ty­pów li­cen­cji wraz z obja­śnie­nia­mi.

1. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

Standardowa li­cen­cja udzie­lo­na jest na jedną domenę. Je­śli je­steś de­we­lo­pe­rem i chciał­byś wy­ko­rzy­stać pro­gram w kil­ku do­me­nach, na­pisz do nas list w ce­lu usta­le­nia ce­ny li­cen­cji wielo­do­me­no­wej.

Licencja jest typu wild­card, tzn., że pro­gra­my bę­dą pra­co­wa­ły za­rów­no na przy­pi­sa­nej do pro­gra­mu do­me­nie głów­nej jak i na sub­do­me­nach. Pro­gram mo­że być prze­no­szo­ny z do­me­ny na in­ną do­me­nę pod wa­run­kiem prze­strze­ga­nia li­czby je­dno­cześ­nie za­in­sta­lo­wa­nych kopii zgo­dnej z li­czbą wy­szcze­gól­nio­ną w umo­wie li­cen­cyj­nej.

Instala­cja pro­gra­mu po­le­ga je­dy­nie na je­go roz­pa­ko­wa­niu do wska­za­ne­go ka­ta­lo­gu. Nie są in­sta­lo­wa­ne żad­ne pli­ki sy­ste­mo­we. Nie są zmie­nia­ne żad­ne pli­ki na kom­pu­te­rze, na któ­rym pro­gram roz­pa­ko­wu­je­my. Pro­gram roz­pa­ko­wu­ją­cy pod­czas roz­pa­ko­wy­wa­nia pro­gra­mu łą­czy się po­przez In­ter­net z na­szym ser­we­rem w ce­lu uwie­rzy­tel­nie­nia li­cen­cji. Ope­ra­cja ta jest wy­ko­ny­wa­na je­dno­krot­nie i pod­czas tej ope­ra­cji przy­pi­szesz do­me­ny do pro­gra­mu.

Po roz­pa­ko­wa­niu pro­gra­mu i wy­ko­na­niu uwie­rzy­tel­nie­nia, jak to opi­sa­no wy­żej, w tym sa­mym ka­ta­lo­gu, w któ­rym znaj­dą się wy­pa­ko­wa­ne pli­ki zo­sta­nie utwo­rzo­ny klucz ak­ty­wa­cyj­ny pro­gra­mu (sta­no­wią­cy nie­wiel­kich roz­mia­rów plik o na­zwie NAZWA_PROGRAMU_licence.dat). Za po­mo­cą te­go pli­ku moż­na w przy­szło­ści uwie­rzy­tel­nić li­cen­cję bez ko­nie­czno­ści łą­cze­nia się z na­szym ser­we­rem.

Po­nie­waż nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać po­pra­wnej pra­cy na­sze­go ser­we­ra na czas nie­okre­ślo­ny, prze­ka­zu­je­my użyt­ko­wni­ko­wi wspo­mnia­ny wy­żej klucz ak­ty­wa­cyj­ny. Je­śli użyt­ko­wnik zgu­bi ten klucz, to nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać je­go od­two­rze­nia w nie­zna­nej nam przy­szło­ści. Dla­te­go waż­ne jest, aby użyt­ko­wnik za­dbał o za­bez­pie­cze­nie za­rów­no klu­cza ak­ty­wa­cyj­ne­go, jak i sa­me­go pli­ku in­sta­la­cyj­ne­go.

Mi­mo, że li­cen­cja jest bez­ter­mi­no­wa nie mo­że­my rów­nież za­gwa­ran­to­wać, że pro­gram bę­dzie pra­co­wał pod kon­tro­lą przy­szłych prze­glą­da­rek in­ter­ne­to­wych i na przy­szłych kom­pu­te­rach.

Sprawdź tę li­cen­cję w sklepie.

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu (tu nazwa programu) o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu (tu na­zwa pro­gra­mu) v. (tu nu­mer wer­sji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Dal­sze użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu, klu­cza ak­ty­wa­cyj­ne­go oraz nu­me­ru li­cen­cji in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)bez­płat­ne­go po­pra­wia­nia błę­dów wska­za­nych przez ku­pu­ją­ce­go przez okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy li­cen­cyj­nej, je­dnak nie dłu­żej niż okres je­dne­go ro­ku od dnia za­ku­pu. Za błę­dy uwa­ża się ta­kie dzia­ła­nie pro­gra­mu, któ­re jest nie­zgo­dne z opi­sem za­war­tym w pli­kach po­mo­cy do pro­gra­mu oraz każ­de dzia­ła­nie pro­gra­mu pro­wa­dzą­ce do nie­kon­tro­lo­wa­ne­go za­trzy­ma­nia pra­cy pro­gra­mu.
   In­ne po­praw­ki, udos­ko­na­le­nia lub wpro­wa­dze­nie no­wych fun­kcji, a w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nie pro­gra­mu do pra­cy pod kon­tro­lą przy­szłych prze­glą­da­rek, pro­du­cent wy­ko­na nie­od­płat­nie lub od­płat­nie w za­leż­no­ści od stop­nia zło­żo­no­ści wpro­wa­dzo­nych zmian.

 2. Pro­du­cent ani sprze­daw­ca nie od­po­wia­da­ją za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 3. Za­ku­pio­na ko­pia pro­gra­mu mo­że ob­słu­gi­wać (tu wy­szcze­gól­nio­na li­czba) do­men in­ter­ne­to­wych.

 4. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 5. Fak­tu­ra za­ku­pu jest je­dy­nym do­wo­dem le­gal­ne­go po­sia­da­nia i użyt­ko­wa­nia ko­pii pakietu, o któ­rym mo­wa.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

2. Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną

Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny. W tym wa­rian­cie li­cen­cja ge­ne­ro­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie przez pro­gram in­sta­la­cyj­ny. Nie jest wy­ma­ga­ne po­łą­cze­nie z na­szym ser­we­rem za­rów­no pod­czas in­sta­la­cji, jak i póź­niej pod­czas pra­cy pro­gra­mu.

Wer­sja de­mon­stra­cyj­na ma pe­wne ogra­ni­cze­nia fun­kcjo­nal­no­ści. Kon­kret­ne ogra­ni­cze­nia za­le­żą od kon­kret­nej wer­sji ak­tual­nie do­stęp­nej na ser­we­rze i są opi­sa­ne w do­ku­men­ta­cji (lub in­sta­la­to­rze) wer­sji de­mon­stra­cyj­nej.
Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu (tu nazwa programu)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu (tu nazwa programu) v. (tu numer wersji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Dal­sze użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  2. b)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 2. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 3. Wer­sja de­mon­stra­cyj­na pro­gra­mu mo­że być użyt­ko­wa­na na do­wol­nej li­czbie domen, jednak pro­gram nie bę­dzie w peł­ni fun­kcjo­nal­ny.

 4. Ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej po­le­ga­ją mię­dzy in­ny­mi na:
  1. a)ograniczeniu isto­tnych dla da­ne­go pro­gra­mu fun­kcjo­nal­no­ści,
  2. d)in­nych ogra­ni­cze­niach wpro­wa­dza­nych w za­leż­no­ści od kon­kret­nej wer­sji pro­gra­mu.

 5. Kopia de­mon­stra­cyj­na pro­gra­mu nie mo­że być użyt­ko­wa­na w ce­lach ko­mer­cyj­nych.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games